Reklama Gora

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego I. Postanowienia ogólne. • Regulamin dotyczy zasad, warunków i zakresu dopuszczalnego korzystania z serwisu internetowego http://skleponline.twojemiastopasji.pl/prowadzonego przez Grupa Medialna Mariusz Goździcki z siedzibą w Warszawie, ul. Górczeska 224 zwanym w dalszej części Zasad „Grupa Medialna ”. • Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu internetowe, o którym mowa w pkt. I.1. • Zawartość strony http://skleponline.twojemiastopasji.pl/stanowi własność Grupa Medialna lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona. II. Obowiązek przestrzegania prawa. • Klient zobowiązuje się do korzystania z serwisu http://skleponline.twojemiastopasji.pl/w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa. • W przypadku uzyskania przez Grupa Medialna informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisu http://skleponline.twojemiastopasji.pl/niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Grupa Medialna ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej. • Kopiowanie zawartości serwisu http://skleponline.twojemiastopasji.pl/w całości bądź w częśc jest zabronione. Zawartość serwisu http://skleponline.twojemiastopasji.pl/chroniona jest prawem autorskim a nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej własności przemysłowej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. • Zawartość strony http://skleponline.twojemiastopasji.pl/została przygotowana przez Grupa Medialna oraz podmioty współpracujące w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Grupa Medialna nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości strony www.domyseniora.twojemiastopasji.pl. • Użytkownicy, korzystają z serwisu http://skleponline.twojemiastopasji.pl/na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Grupa Medialna . • Zabronione jest korzystanie ze strony http://skleponline.twojemiastopasji.pl/w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Etykietą oraz wszelkie działania obniżające sprawność działania serwisu www.domyseniora.twojemiastopasji.pl. Działania takie stanowią podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony http://skleponline.twojemiastopasji.pl/dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. III. Panel Klienta 1. W celu zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez Grupa Medialna niezbędne jest założenie przez Klienta konta w systemie informatycznym zwanym dalej Panelem Klienta poprzez rejestracje a następnie zalogowanie się. 2. Klient, zakładając konto w Panelu Klienta podaje login będący jego prywatną własnością , a który ustalił podczas rejestracji oraz hasło. 3. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do logowania w Panelu Klienta osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia tych danych. 4. Grupa Medialna zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych w Panelu Klienta przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem Panelu Klienta. 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminów obowiązujących w Grupa Medialna a w szczególności w przypadku wykorzystywania usług do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, Grupa Medialna może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp do konta w Panelu Klienta. 6. Grupa Medialna zastrzega sobie prawo usunięcia konta w Panelu Klienta, w którym przez okres 3 ostatnich miesięcy nie było żadnej aktywnej usługi. IV Przedmiot umowy 1. Wydawca udostępnia na stronach internetowych Serwisu TwojeMiastoPasji.pl oraz w Serwisie, www.powszechnyspisfirm.pl i innych należących do niego, powierzchnię reklamową w celu publikowania na nim dostarczanych przez Reklamodawcę materiałów handlowych. 2. Uczestnikami Serwisu są Reklamodawcy i Klienci. 3. Grupa Medialna . z siedzibą w Warszawie prowadzi Serwis i nim zarządza. 4. Wydawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za realizację Usługi w przypadku, gdyż za pośrednictwem portalu Klient: 1. zostanie przekierowany ze stron Serwisu na stronę lub witrynę Reklamodawcy, lub 2. zostanie przekierowany ze stron Serwisu na stronę lub witrynę Reklamodawcy i poprzez wymaganą rejestrację założy tam Konto, lub 3. zostanie przekierowany ze stron Serwisu na stronę lub witrynę Reklamodawcy i doprowadzi do zawarcia z nim transakcji. 5. Serwis monitoruje i zapisuje dane o przekierowaniach, rejestracjach i transakcjach, o których mowa w ust. pliki Cookie. Dane z prowadzonego przez Serwis monitoringu są wiążące w zakresie identyfikacji przekierowań, rejestracji i transakcji 6. Klient zakupuje abonament na prowadzenie kampanii reklamowej w danym okresie. V Tryb zawarcia umowy 1. Reklamodawca podlega rejestracji dokonywanej przez Serwis http://skleponline.twojemiastopasji.pl/, w wyniku której zostaje utworzone Konto Reklamodawcy. 2. Z chwilą ukończenia rejestracji Reklamodawca otrzymuje powiadomienie o konieczności jej zaakceptowania poprzez zatwierdzenia maila co się wiąże z zawarciem umowy o współpracy. Z chwilą zawarcia umowy Wydawca i Reklamodawca oznaczeni są mianem „Stron”. 3. Po zawarciu umowy Reklamodawca jest zobowiązany do zainstalowania Skryptu, który będzie umożliwiał gromadzenie informacji o przekierowaniach, a także rejestracjach i transakcjach zawieranych przez Klienta po przekierowaniu na stronę lub witrynę Reklamodawcy. 4. Reklamodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia transakcji testowej w celu weryfikacji poprawnego działania Skryptu. Wydawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania transakcji testowych w celu weryfikacji poprawności instalacji Skryptu. W przypadku nieprawidłowego działania Skryptu z przyczyn leżących po stronie Reklamodawcy Wydawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 5. Po poprawnej instalacji Skryptu Wydawca aktywuje uczestnictwo Reklamodawcy w Serwisie. 6. W wypadku określonym w ust. 5 Wydawca będzie mógł przystąpić do realizacji Usługi. VI Wynagrodzenie Wydawcy 1. Wynagrodzenie należne Wydawcy za świadczone Usługi będzie naliczana przy wystawianiu oferty reklamowej i jest wybrane przez Reklamodawcę chyba że Umowa stanowi inaczej (okres rozliczeniowy). 2. Wysokość wynagrodzenia poza opcjami płatności online min: serwisu Przelew24 oraz SMS PREMIUM ustalane jest indywidualnie z Reklamodawcą, ponadto termin jej płatności będą ustalane w Umowie z Reklamodawcą. 3. Każdorazowo do kwoty wynagrodzenia będzie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 4. Reklamodawca wyraża zgodę na wystawianie przez Wydawcę faktur VAT bez podpisu oraz na otrzymywanie faktur w formie elektornicznej. 5. W zamian za realizację Usługi na warunkach określonych w w regulaminie oraz umowie Wydawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy. Postanowień ujętych w pkt. 6-9 nie stosuje się.. 6. Naliczanie stawek za realizację Usługi następuje z pierwszym dniem od momentu aktywacji Reklamodawcy w Serwisie. 7. Ostateczna i obowiązująca wysokość wynagrodzenia będzie widoczna na wystawionej przez Wydawcę fakturze VAT. 8. W przypadku zaistnienia opóźnienia w spełnieniu przez Reklamodawcę zobowiązania pieniężnego Wydawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi aż do chwili całkowitego uregulowania zadłużenia. Okres trwania i rozwiązanie umowy 1. Umowa w sprawie uczestnictwa w Serwisie zostaje zawarta na czas nieokreślony chyba że reklamodawca wybrał inaczej 2. W każdym czasie Strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie Reklamodawcy o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie Wydawcy o rozwiązaniu umowy może nastąpić w jakiejkolwiek formie, w tym drogą mailową na wskazany przez Reklamodawcę adres. 3. Reklamodawca jest uprawniony do naliczania wynagrodzenia od transakcji dokonanych po dniu rozwiązania Umowy, które nastąpiły na skutek zamieszczenia Klienta na stronie Serwisu na. Kwota wynagrodzeniai, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ujęta na fakturze VAT. VII Obowiązki Reklamodawcy 1. Reklamodawca w swej działalności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu i aktów na nim opartych oraz dobrych obyczajów. Wszelkie przypadki naruszenia prawa, Regulaminu bądź dobrych obyczajów w szczególności polegające na realizacji transakcji za pomocą nieuczciwych metod lub niedopuszczalnych środków są niedozwolone. 2. Reklamodawcy zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 3. Reklamodawca ma obowiązek dostarczania materiałów handlowych co do których przysługują mu prawa autorskie lub prawa pokrewne bądź inne prawa związane z użytkowaniem materiałów handlowych. 4. Za szkody wynikłe z naruszenia pkt. 1-3 odpowiedzialność ponosi wyłącznie Reklamodawca. 5. W przypadku dostarczenia przez Reklamodawcę materiałów handlowych o treści bezprawnej lub społecznie nieakceptowanej, jak również materiałów niespełniających wymogów technicznych oraz materiałów o niskiej wartości estetycznej Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi. 6. Reklamodawca jest zobowiązany spełniać wymagania techniczne, których treść będzie podawana każdorazowo w treści umowy bądź na stronie internetowej Serwisu. Reklamodawca jest zobowiązany udostępnić Plik danych zgodny ze standardami wskazanymi przez Wydawcę. 7. Reklamodawca jest zobowiązany do informowania Wydawcy o jakichkolwiek zmianach technicznych wprowadzanych przez siebie, które mogą mieć wpływ na świadczenie Usługi, w tym m.in. zmiana nr IP oraz zmiana sposobu rejestracji konta użytkownika na stronie Reklamodawcy. 8. Po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany technicznej, która może mieć wpływ na świadczenie Usługi, Reklamodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia transakcji testowej. 9. Wydawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania w każdym czasie transakcji testowych w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania Skryptu. 10. W przypadku wystąpienia problemów technicznych powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie Skryptu bądź w przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania takich problemów na skutek okoliczności leżących po stronie Reklamodawcy Wydawca – wedle swego wyboru – będzie uprawniony: • do stosowania wybranego przez siebie alternatywnego modelu rozliczeń aż do momentu prawidłowego działania Skryptu, • do zawieszenia świadczenia Usługi aż do momentu prawidłowego działania Skryptu, • do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 11. Reklamodawca ma obowiązek informować Wydawcę VIII - Materiały Użytkownika 1. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, odsyłacze, teksty jak i komentarze do ofert. 2. Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem. 4. Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w Materiałach. 5. Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika bez wcześniejszego informowania. 6. Administrator ma prawo do usunięcia dowolnego Materiału bez podania przyczyny. Użytkownik nie musi zostać poinformowany o usunięciu zamieszczonego przez niego Materiału. 7. Administrator ma prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów w dowolnym czasie poprzez wezwania Użytkownika do przesłania aktualnej oferty, której forma zostanie każdorazowo określona przez Administratora. 8. Oferty zebrane w trybie pkt. 7 zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji. 9. Niezastosowanie się do poleceń Administratora w skutkuje usunięciem konta lub oferty. IX Reklamacje Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://domyseniora.twojemiastopasji.pl/kontakt/ X Dane osobowe Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych podczas zakładania konta w Panelu Klienta. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne, Grupa Medialna ma prawo usunąć konto w Panelu Klienta wraz z zamówionymi za jego pomocą usługami i wypowiedzieć tym samym wszystkie łączące ją z Klientem umowy dotyczące usług zamówionych w ramach tego konta. Przed wypowiedzeniem umów Grupa Medialna wezwie Klienta do poprawienia lub uzupełnienia danych wysyłając stosowne wezwanie na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta. Grupa Medialna ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w Panelu Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już z będne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Grupa Medialna ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta http://skleponline.twojemiastopasji.pl/z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewskiej 224 Przekazanie i przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu http://skleponline.twojemiastopasji.pl/Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Www.domyseniora.twojemiastopasji.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Medialna z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 224, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Grupa Medialna z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 224, 01-460 Warszawa lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: Kontakt@grupamedialna.com.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Grupa Medialna oraz Fundację www.domyseniora.twojemiastopasji.pl, prawie wglądu do swoich danych iich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. XI Odpowiedzialność Usługodawcy 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu http://skleponline.twojemiastopasji.pl/, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu http://skleponline.twojemiastopasji.pl/przez Użytkowników; c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika; d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu www.domyseniora.twojemiastopasji.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników; e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu www.domyseniora.twojemiastopasji.pl; f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu http://skleponline.twojemiastopasji.pl/w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu http://skleponline.twojemiastopasji.pl/w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu www.domyseniora.twojemiastopasji.pl. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy www.domyseniora.twojemiastopasji.pl.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://skleponline.twojemiastopasji.pl//page/1/polityka-prywatnosci XII. Postanowienia końcowe. • Grupa Medialna zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdej chwili • Korzystanie przez użytkownika z serwisu http://skleponline.twojemiastopasji.pl/po zmianie Regulaminu oznacza akceptację zmian. • Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie http://skleponline.twojemiastopasji.pl/miastopasji.pl.

Kategorie
 • Antyki [3]
 • Bliety [2]
 • Dla dzieci [5]
 • Dom i ogród [4]
 • Film i Muzyka [2]
 • Hobby [1]
 • Idą święta [0]
 • Instrumenty muzyczne [1]
 • Komputery [2]
 • Konsole [1]
 • Kosmetyki [1]
 • Książka [1]
 • Kupony rabatowe [0]
 • Meble [5]
 • Motoryzacja [0]
 • Narzędzia [2]
 • Odzież, Obuwie, dodatki [1]
 • Podróże [0]
 • Pozostała elektronika [0]
 • Pozostałe [2]
 • Przemysł i rolnictwo [0]
 • Różności [0]
 • RTV AGD [3]
 • Sport [2]
 • Telefony i akcesoria [0]
 • Telekomunikacja [0]
 • Zwierzęta [1]
Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 39

Ostatnio dodane

Oddam Wannę narożn
woj. Małopolskie
Słominki
Sygnet Kibica Pogoń
woj. Zachodniopomorskie
Szczecin

Reklama Stopka